Warning: Illegal string offset 'd_file' in /home/ziolekeasy/ftp/pacefoundation.com/application/layouts/scripts/default.phtml on line 107

STATUT

 

STATUT FUNDACJI

 

Polish Academic Cooperation & Exchange Foundation (PACE)

 

 

 

Cele i zasady działania Fundacji

 

 

 

 1. Prowadzenie działań na rzecz popularyzowania współpracy akademickiej, zwłaszcza w obszarze międzynarodowych i międzymiastowych wymian naukowych, projektów badawczych i prac rozwojowych, partnerstwa międzyuczelnianego, studenckich praktyk zawodowych, staży naukowych, jak również tworzenia nowych kierunków studiów i nauczania tematyki związanej z Polską.
 2. Promowanie idei dzielenia się wiedzą i współpracy akademickiej wśród uczniów, studentów, kadry naukowej, instytucji edukacyjnych, a także przedstawicieli władz centralnych i lokalnych, mediów, biznesu i innych interesariuszy na terenie kraju i za granicą.
 3. Inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć z obszaru transferu dobrych praktyk akademickich i osiągnięć naukowych na terenie kraju i na arenie międzynarodowej.
 4. Prowadzenie działań na rzecz popularyzowania współpracy pomiędzy uczelniami wyższymi i biznesem.
 5. Promowanie i upowszechnianie wiedzy o polskim szkolnictwie wyższym, publicznych i niepublicznych uczelniach wyższych i innych jednostkach oświatowych, a także o Polsce, polskich miastach i instytucjach narodowych oraz polskiej kulturze i gospodarce na terenie kraju i za granicą.
 6. Wspieranie studentów, naukowców i zespołów badawczych, w szczególności prowadzenie działań wspierających dla cudzoziemców, podejmujących i odbywających naukę w polskich szkołach wyższych i innych placówkach edukacyjnych oraz Polaków, podejmujących i odbywających naukę w zagranicznych szkołach wyższych i innych placówkach edukacyjnych.
 7. Wspieranie organizacyjne i finansowe szkół, uczelni wyższych i innych jednostek oświatowych w działaniach promocyjnych i informacyjnych na terenie kraju i za granicą.
 8. Wspomaganie inicjatyw inwestycyjnych służących międzynarodowej i międzymiastowej współpracy akademickiej.
 9. Inicjowanie i koordynowanie przyznawania certyfikacji z obszaru edukacji.
 10. Prowadzenie i wspieranie działań, przyczyniających się do zwiększania konkurencyjności Polski, polskich miast i instytucji oświatowych na arenie międzynarodowej, zwłaszcza na tzw. rynkach wschodzących.
 11. Podejmowanie współpracy z innymi organizacjami z Polski i z zagranicy działającymi w zakresie szkolnictwa i promocji współpracy akademickiej.
 12. Upowszechnianie różnych form edukacji na poziomie uniwersyteckim oraz edukacji ustawicznej.
 13. Działalność na rzecz organizacji, których celami statutowymi są: działalność promocyjna,  koordynacyjna, informacyjna, naukowa, naukowo-techniczna, oświatowa, kulturalna oraz w zakresie dobroczynności.

 

 Fundacja realizuje swoje cele w szczególności poprzez:

 1. Inicjowanie i koordynowanie projektów z obszaru współpracy akademickiej i transferu wiedzy.
 2. Organizowanie i wspieranie ważnych przedsięwzięć służących współpracy akademickiej, a zwłaszcza targów, szkoleń, warsztatów, wykładów i innych wydarzeń publicznych o charakterze informacyjnym, edukacyjnym i promocyjnym na terenie kraju i za granicą.
 3. Prowadzenie kampanii promocyjnych i informacyjnych dotyczących współpracy akademickiej, polskiego szkolnictwa wyższego i Polski, a także dostępnych programów, ofert stypendialnych czy konkursów naukowych.
 4. Tworzenie punktów informacyjnych z obszaru edukacji, kultury, gospodarki w Polsce i za granicą.
 5. Tworzenie internetowych serwisów informacyjnych, służących środowisku naukowemu i biznesowemu w Polsce i za granicą.
 6. Przyznawanie certyfikatów w obszarze nauki.
 7. Wspieranie uczelni wyższych i innych jednostek oświatowych, a także odpowiednich instytucji państwowych oraz władz lokalnych i centralnych w realizacji umów o współpracy akademickiej na terenie kraju i poza jego granicami.
 8. Podejmowanie współpracy z innymi podmiotami i organizacjami o charakterze naukowym, edukacyjnym z Polski i z zagranicy.
 9. Współpracę z władzami samorządowymi, rządowymi organizacjami pozarządowymi w zakresie wymienionym w celach działania fundacji;
 10. Prowadzenie działalności gospodarczej w rozmiarach służących realizacji jej celów.
 11. Prowadzenie działań rekrutacyjnych do programów współpracy akademickiej i prac rozwojowych.
 12. Konsultowanie i przygotowywanie rekomendacji w obszarze szeroko rozumianej współpracy akademickiej.
 13. Wspieranie organizacyjne i finansowe działań z obszaru współpracy akademickiej (np. wymian studenckich).