UCZELNIE

Uniwersytet Szczeciński

Szczecin

Języki wykładowe: polski,angielski, niemiecki

Rok założenia: 1985

Uniwersytet Szczeciński to dynamicznie rozwijająca się, największa uczelnia na Pomorzu Zachodnim. Obecnie na jej trzynastu wydziałach studiuje około 20 tysięcy studentów. Nasi studenci mają możliwości kształcenia się  na 61 kierunkach.

Aktualnie Uniwersytet Szczeciński posiada umowy o współpracę z 267 uczelniami zagranicznymi. W ramach programu ERASMUS, w ostatnim roku akademickim, obowiązywały umowy z 151 uczelniami i instytucjami naukowymi. Uczelnia zatrudnia ponad pięćdziesięciu naukowców z zagranicy.

Uniwersytet Szczeciński i miasto znajduje się w bezpośredniej bliskości geograficznej i kulturalnej Niemiec (ok. 150 km od Berlina) oraz w odległości 100 km od morza Bałtyckiego. Szczecin ze względu swój oryginalny układ urbanistyczny – charakterystycznymi gwiaździstymi placami, określany jest mianem Paryża Północy. Niezwykłym walorem miasta jest  przestrzeń pełna zieleni, z wieloma parkami i skwerami. 

Pozycja w międzynarodowych rankingach akademickich:

Geolog morza, niemiecki wykładowca z Wydziału Nauk o Ziemi Uniwersytetu Szczecińskiego prof. Jan Harff został uhonorowany prestiżową nagrodą przyznawaną cudzoziemcom w Chinach.

Na­gro­da "In­ter­na­tio­nal Scien­ti­fic and Tech­no­lo­gi­cal Co­ope­ra­tion Award of the Pe­ople's Re­pu­blic of China" to naj­wyż­sze wy­róż­nie­nie przy­zna­wa­ne w Chi­nach za­gra­nicz­nym na­ukow­com, in­ży­nie­rom, me­ne­dże­rom lub or­ga­ni­za­cjom, któ­rzy w istot­nym stop­niu przy­czy­ni­li się do dwu­stron­nej lub wie­lo­stron­nej współ­pra­cy na­uko­wej i tech­no­lo­gicz­nej w Chi­nach. W tym roku wy­róż­nio­nych zo­sta­ło ośmiu na­ukow­ców spoza Chin, w tym czte­rech Eu­ro­pej­czy­ków.

Prof. Harff jest pracownikiem Zakładu Paleooceanologii Wydziału Nauk o Ziemi US. Prowadzi zajęcia dla studentów geografii i oceanografii.

Na Uniwersytecie Szczecińskim pracuje od 2008 roku. W badaniach zajmuje się geologią strefy przybrzeżnej mórz, problematyką zmian klimatycznych i ich oddziaływania na strefę przybrzeżną, dynamiką osadów dennych i jej modelowaniem, rekonstrukcją zmian morfologii strefy brzegowej na podstawie parametrów paleoekologicznych, jak również opracowywaniem modeli przeszłej i przyszłej zmienności strefy przybrzeżnej oraz rekonstrukcją historii oddziaływania społeczności ludzkich na strefę przybrzeżną mórz.

Jednym z jego osiągnięć jest podpisana w 2011 roku umowa o współpracy Uniwersytetu Szczecińskiego z Chińską Służbą Geologiczną i Chińską Służbą Geologii Morza, która polega m.in. na prowadzeniu wspólnych badań i kształceniu młodych naukowców oraz studentów, a także wymianie kadry naukowej.
Pozycja w polskich rankingach akademickich:

1-sze miejsce według prestiżu wśród pracodawców województwa zachodniopomorskiego - ranking fundacji „Perspektywy” (2013)

49-te miejsce w ogólnym rankingu Szkół Wyższych fundacji "Perspektywy" (2013r.)

Pozycja w chińskich rankingach akademickich:
Prof. Harff z Zakładu Paleooceanologii Wydziału Nauk o Ziemi US otrzymał w 2013 r. na­gro­dę"In­ter­na­tio­nal Scien­ti­fic and Tech­no­lo­gi­cal Co­ope­ra­tion Award of the Pe­ople's Re­pu­blic of China" . Jest to naj­wyż­sze wy­róż­nie­nie przy­zna­wa­ne w Chi­nach za­gra­nicz­nym na­ukow­com, in­ży­nie­rom, me­ne­dże­rom lub or­ga­ni­za­cjom, któ­rzy w istot­nym stop­niu przy­czy­ni­li się do dwu­stron­nej lub wie­lo­stron­nej współ­pra­cy na­uko­wej i tech­no­lo­gicz­nej w Chi­nach. W tym roku wy­róż­nio­nych zo­sta­ło ośmiu na­ukow­ców spoza Chin, w tym czte­rech Eu­ro­pej­czy­ków.
Liczba studentów:
20
Liczba zagranicznych studentów:
75
Liczba wydziałów:
13
Liczba kierunków:
61
Liczba specjalizacji:
0
Liczba pracowników:
2108FILMY: