UCZELNIE

Politechnika Gdańska

Gdańsk

Języki wykładowe: polski, angielski

Rok założenia: 1904

Politechnika Gdańska (PG) jest największą uczelnią techniczną północnej Polski. Na 9 wydziałach kształci ponad 25 000 studentów. Uczelnia zaangażowana jest w liczne projekty o zasięgu regionalnym, krajowym i ponadnarodowym. PG nieustannie rozwija współpracę międzynarodową, uczestnicząc w programach edukacyjnych (m.in. LLP Intensive Programmes, Jean Monet, Erasmus Mundus, CEEPUS, Tempus, Leonardo da Vinci) i sieciach (m.in. BSRUN, Study in Pomorskie). PG ma podpisanych ponad 400 umów bilateralnych w ramach LLP Erasmus oraz ponad 70 umów ramowych. Nowoczesne laboratoria, potencjał kadry naukowo-dydaktycznej, liczne stowarzyszenia naukowe oraz działające bardzo aktywnie organizacje studenckie stanowią niewątpliwą zachętę do współpracy i przyczyniają się do zwiększenia mobilności zarówno pracowników, jak i studentów.
PG ma ścisłe kontakty z przemysłem i sferą biznesową, czego wynikiem są nowoczesne rozwiązania i wdrożenia patentowe. Współpraca z gospodarką daje naszym studentom możliwość uzupełnienia wiedzy teoretycznej o praktykę, uzyskania nowych kompetencji zawodowych czy otrzymania stypendiów.
PG jest członkiem założycielem sieci Baltic Sea Region University Network oraz IROs Forum. Głównym celem obu sieci jest wzrost efektywności i poszerzenie zakresu współpracy międzynarodowej uczelni. Poprzez aktywne uczestnictwo w działaniach sieci, angażowanie się w projekty i inne inicjatywy o charakterze krajowym i międzynarodowym oraz implementację dobrych praktyk, PG stale dąży do podnoszenia poziomu świadczonych usług edukacyjnych i działalności naukowo-badawczej.

 

Pozycja w międzynarodowych rankingach akademickich:

2-gie miejsce w rankingu 'International Master Eduniversal"  w kategorii Egineering and Project Management w Europie Wschodniej;

2-gie miejsce w piątej edycji konkursu na najbardziej prodoktorancką uczelnię "PRODOK".

Pozycja w polskich rankingach akademickich:

3 miejsce w Polsce pod względem wysokości płac jej absolwentów;

7 miejsce w rankingu polskich uczelni technicznych;

16 miejsce w rankingu tygodnika "Polityka" wśród 86 polskich uczelni pod względem osiągnięć akademickich;

2 miejsce w konkursie "Najbardziej innowacyjna i kreatywna uczelnia w Polsce";

2 miejsce w Polsce pod względem liczby kandydatów na jedno miejsce.

Liczba studentów:
27000
Liczba zagranicznych studentów:
300
Liczba wydziałów:
9
Liczba kierunków:
49
Liczba specjalizacji:
156
Liczba pracowników:
2774FILMY: